นาย พรศักดิ์ แซ่หลิม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาหา […]