นางสาว สุภัทรา แช่มขลิบ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เ […]