นางสาว นิตยา แก่นกลางดอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแ […]