นางสาว สุวรรณา เสนานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ […]