นาย สามารถ เศษศรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิชาชีพคร […]