นางสาว วิภาพรรณ เลาหเธียรประธาน คณะบริหารธุรกิจ สาขา กา […]