นาย สิทธิชัย เรืองรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ […]