นางสาว นาตยา เรืองจุ้ย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั […]