นางสาว เพียงเพ็ญ ประทีป คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช […]