นางสาว พิทยา เผือกจิตต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ […]