นางสาว รัตนา เปอร์เชาวน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]