นางสาว พรทิพย์ เปรมสุขดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]