นาย จีระศักดิ์ เนตรครุฑ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ค […]