นาย ทศพร เทียมดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา […]