นางสาว อุไรวรรณ เทียนสันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การต […]