นางสาว สุมภา เทิดขวัญชัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]