นาย อาทิตย์ เทพทุ่งหลวง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบ […]