นางสาว มนัสนันท์ เตียวจิ้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาข […]