นาย สถาพร เตชะทรัพย์อนันต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออ […]