นาย จินดา เด็มโค คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา เทคโนโลยีอ […]