นางสาว พัชริดา เดือนสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเ […]