นางสาว วิจิตรา เดี่ยววาณิชย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแ […]