นางสาว หทัยรัตน์ เข็มพิลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออก […]