นางสาว กัญญารัตน์ เกรียงไกรรัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล […]