นางสาว สุธาทิพย์ อ่ำเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออก […]