นางสาว อัญชลี อ่ำศรี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]