นาย ธนพงษ์ อ่อนสัมพันธุ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา […]