นางสาว นาฏยา อ่วมสืบเชื้อ คณะบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเต […]