นางสาว จิราภรณ์ อ่วมพรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อ […]