นางสาว กรรณิการ์ อ่วมประเสริฐ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]