นางสาว อุมาทิพ ทิพพะพาทย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด […]