นางสาว จุรีรัตน์   อุตมัง  ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551 ค […]