นางสาว สุพัตรา อินต๊ะรักษา คณะบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเ […]