นางสาว อัมภาพันธุ์ ช่วยเมือง คณะบริหารธุรกิจ สาขา การบั […]