นักศึกษาราชมงคลพระนคร

ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Browsing Posts tagged อัมพิกา

นางสาว  อัมพิกา   วงศ์ศิริ  ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551 […]

นางสาว อัมพิกา ทาใหญ๋ ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551 คณะบริ […]

นางสาว อัมพิกา แสวงหา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อุต […]

นางสาว อัมพิกา มีสุขมาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อ […]

นางสาว อัมพิกา พฤกษมหาศาล คณะศิลปศาสตร์ สาขา การโรงแรม […]

นางสาว อัมพิกา กวยนิล คณะบริหารธุรกิจ สาขา ระบบสารสนเทศ […]

นางสาว อัมพิกา วงศ์ศิริ คณะบริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี ร […]