นาย อภิวัฒน์ อัมพรสิทธุ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]