นางสาว รัตนา อรัญมาลา คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด-การส […]