นางสาว อภิรมย์ สังวิบุตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]