นาย อนวัชร คงวิเชียร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]