นางสาว เขมจิรา หมายปิดกลาง คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดก […]