นาย สุรเชษฐ เทพส่องแสง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]