นาย สุรพล กันทัด คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาข […]