นาง สุภา ใจจิตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา วิชาชีพครู […]