นางสาว สุทธสินี คูณผลคณา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]