นาย สุติพงษ์ ช่วยพัฒน์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั […]