นางสาว จานูมี่ สุขประกอบ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]