นางสาว อริษา   สุขท่ามะพลา  ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551 […]