นางสาว จุรีรัตน์ สีจันไชย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]