นางสาว วิจิตรา สิริชโย คณะศิลปศาสตร์ สาขา การโรงแรม ระด […]