นางสาว สาวิณี หรั่งเพ็ชร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]